ผู้ติดต่อประสานงานของหน่วยข้อมูลซอฟต์แวร์
ระบบการทำงานของซอฟต์แวร์โดยสังเขป


หน่วยงานกำกับดูแลซอฟต์แวร์