ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พล.อ.ต.ไพโรจน์ สิริสนธิ
ผอ.ศซว.ทอ.(เพื่อพลาง)
2563

พล.อ.ต.สิทธิศักดิ์ สายเงิน
ผอ.ศซว.ทอ.
2563 – 2564

พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล
ผอ.ศซว.ทอ.
2564 – 2565

พล.อ.ต.สมนึก โพธิ์ศรี
ผอ.ศซว.ทอ.
2565 – ปัจจุบัน

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537