ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ภารกิจ
มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการ
ด้านซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ มีผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

ภารกิจ มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการ ด้านซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ มีผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ภารกิจ
มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการ
ด้านซอฟต์แวร์ของกองทัพอากาศ มีผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล

พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล

ผู้อำนวยการศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

น.อ.ธีระวัฒน์ อินทรไพโรจน์

รอง ผอ.ศซว.ทอ.

น.อ.ธัชพงษ์ นิลอุบล

รอง ผอ.ศซว.ทอ.

หน่วยงานภายในศูนย์ ฯ

น.อ.ณัฐวุฒิ สามไพบูลย์

ผอ.กมซ.ศซว.ทอ.

น.อ.เชษฐพัฒน์ ไกรขาว

รอง ผอ.กมซ.ศซว.ทอ.

มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานซอฟต์แวร์ การกำกับดูแลข้อมูล และการประเมินผลการใช้งานซอฟต์แวร์
มีหัวหน้าแผนกควบคุมมาตรฐานซอฟต์แวร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ มีหัวหน้าแผนกวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

น.อ.จารุวัฒน์ จันทร์ทอง

ผอ.กวซ.ศซว.ทอ.

น.อ.โกสินทร์ ยั่งยืน

รอง ผอ.กวซ.ศซว.ทอ.

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้าง พัฒนา ซอฟต์แวร์ทั่วไปและซอฟต์แวร์ประยุกต์ สำหรับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการยุทธ์
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้าง พัฒนา ซอฟต์แวร์ทั่วไปและซอฟต์แวร์ประยุกต์ สำหรับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการยุทธ์
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบและติดตั้งซอฟต์แวร์ มีหัวหน้าแผนกทดสอบซอฟต์แวร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

น.อ.จตุชัย แพงจันทร์

ผอ.กบสซ.ศซว.ทอ.

น.อ.พงค์เทพ จันทน์เสนะ

รอง ผอ.กบสซ.ศซว.ทอ.

มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล มีหัวหน้าแผนกบูรณาการซอฟต์แวร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการมีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีหัวหน้าแผนกปฏิบัติการข้อมูลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการ ออกแบบ พัฒนา และบริหารจัดการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล มีหัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการซอฟต์แวร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การสนับสนุนซอฟต์แวร์ การให้การสนับสนุนการใช้งานระบบซอฟต์แวร์ รวมทั้งการส่งกำลังและส่งซ่อมบำรุงซอฟต์แวร์ มีหัวหน้าแผนกวิเคราะห์และสนับสนุนซอฟต์แวร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537