sisd

กองบูรณาการและสนับสนุนซอฟต์แวร์

Software Integration and Support Division

กองบูรณาการและสนับสนุนซอฟต์แวร์

มีหน้าที่  วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา
และดำเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการระบบซอฟต์แวร์และฐานข้อมูลมีหัวหน้าแผนกบูรณาการซอฟต์แวร์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

งานพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนภารกิจ นขต.ทอ.

house
โปรแกรมบ้านพักอาศัย
เจ้าของระบบ : สน.ผบ.ดม
ดูรายละเอียด
เว็บไซต์ ทอ. (ใหม่)
เจ้าของระบบ : ทอ.
ดูรายละเอียด
API Gate
เจ้าของระบบ : ศซบ.ทอ.
ดูรายละเอียด
ระบบ KM ทอ.
เจ้าของระบบ: กพ.ทอ.
ดูรายละเอียด
E-mers
เจ้าของระบบ : สพร.ทอ.
ดูรายละเอียด
ระบบเงินเดือน
เจ้าของระบบ : น.อ.ธัชพงษ์
ดูรายละเอียด
ระบบจัดโครงการศึกษา ทอ.
เจ้าของระบบ : กพ.ทอ.
ดูรายละเอียด
Software Factory
เจ้าของระบบ : ทอ.
ดูรายละเอียด
ระบบจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
เจ้าของระบบ: จร.ทอ.
ดูรายละเอียด
ระบบ Competency
เจ้าของระบบ : กพ.ทอ.
ดูรายละเอียด
ระบบบริหารการบิน
เจ้าของระบบ: จร.ทอ.
ดูรายละเอียด
Birdmap
เจ้าของระบบ : สนภ.ทอ.
ดูรายละเอียด
โปรแกรมยาเสพติด (DMIS)
เจ้าของระบบ : กพ.ทอ.
ดูรายละเอียด
MyRTAF
เจ้าของระบบ : กบสซ.ศซว.ทอ.
ดูรายละเอียด
ระบบบันทึกผู้กระทำผิด สห.ทอ.
เจ้าของระบบ : สน.ผบ.ดม.
ดูรายละเอียด

งานพัฒนาเว็บไซต์

เว็บไซต์อาเซียน AACC
เจ้าของระบบ : ทอ.
ดูรายละเอียด
Brothers Cup
เจ้าของระบบ: ผบ.ทอ.
ดูรายละเอียด
ระบบสั่งจองพระรูปและเหรียญ
เจ้าของระบบ : ทอ.
ดูรายละเอียด
เว็บไซต์ ศบภ.
เจ้าของระบบ: กร.ทอ.
ดูรายละเอียด
เว็บไซต์พระมหาธาตุฯ
เจ้าของระบบ: กร.ทอ.
ดูรายละเอียด
เว็บไซต์เก็บข้อมูลผู้ติดเชื้อ Covid-19
เจ้าของระบบ: ทอ.
ดูรายละเอียด
เว็บไซต์ และ Eleaning รร.ดย.อย.
เจ้าของระบบ: รร.ดย.อย.
ดูรายละเอียด
วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ ทอ.
เจ้าของระบบ: กร.ทอ.
ดูรายละเอียด
รวมลิงค์ ระบบงาน ใน ทอ.
เจ้าของโครงการ : ศซว.ทอ.
คลิกเพื่อดู
เว็บไซต์สถานีบริการเชื้อเพลิง
เจ้าของโครงการ : สก.ทอ.
ดูรายละเอียด

งานอื่นๆ

งานรำลึกสดุดีวีรชน กองบิน 5
เจ้าของโครงการ : กพ.ทอ.
คลิกเพื่อดู
กิจกรรมวันพระบิดาฯ
เจ้าของโครงการ : กพ.ทอ.
ดูรายละเอียด
Metaverse
เจ้าของโครงการ : ศซว.ทอ.
ดูรายละเอียด
คลิปความรู้ IT
เจ้าของโครงการ : กร.ทอ.
ดูรายละเอียด