พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ศูนย์ซอฟต์แวร์ ทอ.
ประจำปี 65

      วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 0900 น. พล.อ.ต.เมธินทร์ ทรงชัยกุล ผอ.ศซว.ทอ. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปี 65 ทั้งหมด 6 รางวัลให้กับข้าราชการศูนย์ซอฟต์แวร์ โดยมีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ศซว.ทอ.เข้าร่วมพิธี ณ ศซว.ทอ.

– เรืออากาศเอกหญิง ฉัตรแก้ว ขาวสระคู      ประเภทนายทหารสัญญาบัตร
– จ่าอากาศเอก อภิสิทธิ์ อยู่พันดุง      ประเภทนายทหารประทวน
– นางสาว ศศิวิมล สมศักดิ์      ประเภทลูกจ้าง หรือพนักงาน
– พันจ่าอากาศเอกหญิง อชิรญา นามหาพิศ      ประเภทส่วนงานสารบรรณ
– เรืออากาศตรี ณัฐดนัย โชคธนหิรัณย์      ประเภททั่วไป
– จ่าอากาศโทหญิง อภิสรา สุรสังข์      ประเภททั่วไป

ลิ้งค์

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537