เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 ผอ.ศซว.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ ทอ.ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ

        พล.อ.ต.สิทธิศักดิ์ สายเงิน ผอ.ศซว.ทอ.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ ทอ.ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 6 ผลงาน ดังนี้

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.อ.เฉลิมพล ปรีดารัตน์ สังกัด ทสส.ทอ. ผลงานชื่อ “เครื่องมือบริหารจัดการภายในหน่วยงานด้วย Line Official Account” ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จ.ท.ณัฐดนัย กองขุนทด สังกัด ศซบ.ทอ. ผลงานชื่อ “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และติดตามการทำงานด้วยระบบดิจิทัล (Digital Workflow Management System)” ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ท.พัฒนชัย เกิดเชื้อ สังกัด อย. ผลงานชื่อ “ระบบจัดรายชื่อไปราชการ” ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท 

4. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

    4.1 ยศ.ทอ. ผลงานชื่อ “การพัฒนาโปรแกรมการรายงานผลการทดสอบวิภาววิสัยรายบุคคล ของศูนย์ทดสอบบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกคัดสรรบุคคลให้กับกองทัพอากาศ” ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

    4.2 ร.อ.วิทวัส ภู่เกิด สังกัด ทสส.ทอ. ผลงานชื่อ “แอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในส่วนของกองทัพอากาศ” ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

    4.3 ฝูงบิน 702 สังกัด กองบิน 7 ผลงานชื่อ “ระบบจัดการข้อมูลภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์” ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท

ติดต่อเรา

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ
ฐานทัพอากาศดอนเมือง
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537